PRAWO ROLNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INWESTYCJE BUDOWLANE

Z NASZYMI KLIENTAMI ZBUDOWALIŚMY JUŻ PONAD 100 000 M2 POWIERZCHNI BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH, ROLNYCH, USŁUGOWYCH, MIESZKALNYCH I BIUROWYCH.

Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii prawnych w Polsce świadczącą profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów z branży rolnej, a w szczególności sektora drobiarstwa. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz znajomość specyfiki rolnictwa na poszczególnych etapach łańcucha produkcji, a następnie sprzedaży wytworzonego produktu pozwala przedstawiać naszym Klientom rozwiązania optymalne dla zabezpieczenia ich interesów i realizacji planowanych celów.

Proponujemy struktury i rozwiązania prawne związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym w branży rolniczej, wskazując skutki prawne konkretnych rozwiązań inwestycyjnych, z uwzględnieniem wszelkich ryzyk mogących wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności tych mogących oddziaływać na środowisko. Doradzamy i reprezentujemy w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska w ramach procesu inwestycyjnego oraz indywidualnych sprawach dotyczących ochrony środowiska na różnych etapach postępowań przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Wspieramy w wyznaczaniu zakresu niezbędnych do uzyskania uzgodnień, decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację inwestycji oddziaływujących na środowisko na każdym etapie prowadzenia działalności produkcyjnej, przetwórczej, transportowej.

W sektorze rolnym doradzamy w bieżącej działalności operacyjnej celem jej prowadzenia w zgodzie z licznymi wymogami prawnymi. Świadczymy pomoc prawną w zakresie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o paszach, działalności weterynaryjnej, prawa farmaceutycznego odnośnie produktów leczniczych weterynaryjnych.

Świadczymy pomoc prawną również dla działalności związanej z wytwarzaniem odpadów i gospodarowania nimi, wskazując na prawne konstrukcje, wymogi i środki służące ochronie środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.

Obsługujemy przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz biopaliw.

Doradzamy przy tworzeniu grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw (analiza możliwości utworzenia grupy, postępowanie rejestracyjne, przygotowywanie umów, regulaminów i procedur związanych z działalnością grupy producentów).

Zajmujemy się doradztwem podatkowym dla podmiotów z branży rolnej.

Doradzamy także w nabywaniu nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych oraz szczegółowych kwestiach związanych z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.  

Na stałe współpracujemy z ogólnopolskim wydawcą miesięcznika „Polskie Drobiarstwo”, w szczególności jako autorzy licznych publikacji fachowych.

 

JEDNĄ Z WIODĄCYCH SPECJALIZACJI KANCELARII JEST POMOC PRAWNA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH OBEJMUJĄCYCH BRANŻĘ BUDOWLANĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W SEKTORZE INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH I DEWELOPERSKICH.

Od wielu lat świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców z branży budowlanej, zarówno deweloperów, właścicieli nieruchomości, jak i wykonawców oraz dostawców. Dbamy o pełne zabezpieczenie procesu inwestycyjnego. Specyfika branży oraz oczekiwania stron realizujących poszczególne inwestycje są nam dobrze znane. Posiadamy doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji wszystkich typów, również realizowanych w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz Warunki Kontraktowe FIDIC.

Realizujemy zlecenia dotyczące poszczególnych etapów inwestycji na rynku nieruchomości począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości ze wskazaniem istniejących i potencjalnych ryzyk, poprzez doradztwo przy nabyciu nieruchomości, w tym finansowania inwestycji, doradztwo związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, komercjalizacji inwestycji, po stałe doradztwo w zakresie prawnych aspektów użytkowania nieruchomości.

Opiniujemy kwestie z zakresu przepisów prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.