U týchto pacientov k anémii výrazne prispievajú oboje, deficit erytropoetínu a redukovaná odpoveď erytroidných progenitorových buniek na endogénny erytropoetín.

AUC(0-∞) bolo rovnaké u dospelých aj u pediatrických pacientov s CHZO po subkutánnom podaní. Aranesp je sterilný, ale nekonzervovaný produkt.

0,5 ml injekčného roztoku (40 µg/ml darbepoetínu alfa) naplneného v pere s injekčnou striekačkou zo skla typu 1 a ihlou veľkosti 27 z nehrdzavejúcej ocele. V štúdiách na potkanoch a zajacoch nebol pozorovaný žiadny klinicky významný výskyt škodlivých účinkov na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Nezistili sa žiadne zmeny v plodnosti.

Krabička obsahuje písomnú informáciu pre používateľa s pokynmi na použitie a zaobchádzanie. Dodatočné cukrové zvyšky sa molekulárne neodlišujú od tých v molekule endogénneho hormónu. Takisto bolo zaznamenané zlepšenie v únavnosti, merané podľa rebríčka funkčného hodnotenia únavnosti počas terapie rakoviny (Functional Assessment of Cancer Therapy-fatigue (FACT-fatigue)). And addition of the below to points to the “Cancer Patients” section: Women who become pregnant during Aranesp treatment are encouraged to enrol in Amgen’s Pregnancy Surveillance programme. 0,3 ml injekčného roztoku (200 µg/ml darbepoetínu alfa) naplneného v pere s injekčnou striekačkou zo skla typu 1 a ihlou veľkosti 27 z nehrdzavejúcej ocele. Zoznam nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Pred podaním je nutné skontrolovať, či roztok Aranespu neobsahuje viditeľné častice. Zaznamenali sa hlásenia závažných hypersenzitívnych reakcií vrátane anafylaktickej reakcie, angioedému, alergického bronchospazmu, kožnej vyrážky a urtikárie súvisiacich s darbepoetínom alfa.

Kombinácie a následné možné interakcie liekov vždy konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

endstream endobj 1097 0 obj <>stream Veľkosť balenia 1 alebo 4 naplnené injekčné striekačky.

Preto existuje stále dôkaz o možnom významnom poškodení pacientov s nádorovým ochorením, ktorí sú liečení rekombinantným ľudským erytropoetínom. Veľkosť balenia 1 alebo 4 naplnené injekčné striekačky. V tejto štúdii priemer (štandardná odchýlka) terminálneho polčasu bol 74 hodín (štandardná odchýlka 27). Veľkosť balenia 1 alebo 4 injekčné liekovky. Počas hodnotiaceho obdobia (29 – 33 týždňov) bol priemer (95 % CI) týždennej ekvivalentnej dávky 0,20 (0,17; 0,24) μg/kg v skupine s dávkovaním jedenkrát každé dva týždne a 0,27 (0,23; 0,32) μg/kg v skupine s dávkovaním jedenkrát mesačne.

Priemerná hladina hemoglobínu v 28. týždni pri r-HuEPO bola 11,1 (štandardná odchýlka 1,4) g/dl a pri darbepoetíne alfa 11,1 (štandardná odchýlka 1,1) g/dl. Veľkosť balenia 1 alebo 4 naplnené perá. lymfóm, mnohonásobný myelóm). Diskomfort v mieste injekcie bol zvyčajne mierny a prechodný a vyskytoval sa predovšetkým po prvej injekcii. 0,6 ml injekčného roztoku (500 µg/ml darbepoetínu alfa) naplneného v pere s injekčnou striekačkou zo skla typu 1 a ihlou veľkosti 27 z nehrdzavejúcej ocele. 0,3 ml injekčného roztoku (100 µg/ml darbepoetínu alfa) naplneného v injekčnej striekačke zo skla typu 1 s ihlou veľkosti 27 z nehrdzavejúcej ocele.

The frequency of all hypersensitivity reactions was estimated from clinical trial data as very common in CRF patients. This was a non inferiority study designed to rule out a 15% risk increase in tumour progression or death of epoetin alfa plus standard of care (SOC) as compared with SOC alone. `�� Veľkosť balenia 1 alebo 4 naplnené injekčné striekačky. V otvorenej štúdii nebol žiadny rozdiel v celkovom prežívaní medzi pacientmi liečenými rekombinantným ľudským erytropoetínom a kontrolami. Identifikované nežiaduce reakcie súvisiace s Aranespom sú hypertenzia, mozgová príhoda, trombembolické udalosti, záchvaty, alergické reakcie, vyrážka/erytém a čistá aplázia červených krviniek (PRCA); pozri časť 4.4.

V štyroch placebom kontrolovaných štúdiách sa pomer rizika pre celkové prežívanie pohybovalo medzi 1,25 a 2,47 v prospech kontrol. 0,5 ml injekčného roztoku (200 µg/ml darbepoetínu alfa) naplneného v pere s injekčnou striekačkou zo skla typu 1 a ihlou veľkosti 27 z nehrdzavejúcej ocele. Veľkosť balenia 1 alebo 4 naplnené injekčné striekačky. 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje, 6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom, 9. cyklosporín, takrolimus. This protein may be reduced when you have kidney failure or use certain medications. 0,3 ml injekčného roztoku (500 µg/ml darbepoetínu alfa) naplneného v pere s injekčnou striekačkou zo skla typu 1 a ihlou veľkosti 27 z nehrdzavejúcej ocele. It is unknown whether Aranesp is excreted in human milk. Veľkosť balenia 1 alebo 4 naplnené perá.

It is designed to assist doctors and pharmacists in prescribing and supplying the product. Štúdia podporuje skutočnosť, že dávkovanie 500 μg jedenkrát za tri týždne je porovnateľné s podávaním jedenkrát týždenne, čo sa týka počtu pacientov, ktorí dostali aspoň jednu transfúziu erytrocytov od 5. týždňa do konca liečby.

Veľkosť balenia 1 alebo 4 naplnené perá. U pacientov liečených darbepoetínom alfa sa zaznamenali záchvaty (pozri časť 4.4). Nežiaduce reakcie boli zistené na základe údajov zhromaždených zo siedmich randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií s Aranespom s celkovým počtom 2 112 pacientov (Aranesp 1 200, placebo 912). 21 Northwood Court, Santry, Dublin DO9 TX31, Ireland, 240 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0WD, UK, Bruising and bleeding at the site of injection.

alone group (HR 1.07, 95% CI: 0.97, 1.18).

1 ml injekčného roztoku (200 µg/ml darbepoetínu alfa) v injekčnej liekovke zo skla typu 1 s elastomerickým uzáverom potiahnutým fluoropolymérom a s hliníkovým tesnením s vyklápacím prachovým krytom. Veľkosť balenia 1 alebo 4 injekčné liekovky. At the final analysis, 1,653 deaths were reported. Excipient with known effect: Pacientom bola náhodne pridelená dávka buď 500 μg Aranespu jedenkrát za tri týždne, alebo 2,25 μg/kg jedenkrát týždenne.

(Pak86PwRg��JUd���N�Ŏ�������2��bbu�vr~B�FtF穅��ĺje��uZ��,X��.�u5����pB�uʢ�kt ���U�A�?n(��䩮\w�Gw׶��9k�.wъ�y���r=���^4�ub�P�_��G��S��S��EV�-������07���0f���8�/�� -�܀#n�-٧�����O�ꈄ��;�|��#a�&M}c޷{�Y��WػH��`���6ų#al'� �� Fy ���ِ ���F��7�KoO����vl�1��m���������[��ͪ�P�_�Y�������鷵!/�Uw�d�.Z�_VSQYg�N�G�d�η-��;��u��,A����g���Yu��w�ϖ�o�L�ծz�T�Bo첻�g9�����t�ӎb�����ų�UZ5[�U⩻��gnk�ij�Y��]3ū���T�2Ya;����)]�(�Q/�0R�2��1 �,�=�2�zh1�Ch�L������;I7aSsY����P��"b�ʌXR=v�>�dg|S(VϨ�' �tHD?����,�10��%+�� sY�2ĞVj�\��v��{�Nj;A��Q��iqXRw��p�h�y�e��tl�

Klinické štúdie zahŕňali pacientov so solídnymi tumormi (napr. 0,3 ml injekčného roztoku (500 µg/ml darbepoetínu alfa) naplneného v injekčnej striekačke zo skla typu 1 s ihlou veľkosti 27 z nehrdzavejúcej ocele. Kontaktné údaje sú uvedené v časti 6 písomnej informácie pre používateľa. Farmakokinetické parametre sa nezmenili počas opakovaného podávania po dobu 12 týždňov (dávkovanie každý týždeň alebo každé dva týždne).

See also section 2. an observed 9% increase in risk for PD or death in the epoetin alfa plus SOC group from a primary analysis and a 15% increased risk that cannot be statistically ruled out in patients with metastatic breast cancer receiving chemotherapy when administered to achieve a haemoglobin concentration range of 10 to 12 g/dL (6.2 to 7.5 mmol/L). Stop using Aranesp if you develop these symptoms and contact your doctor or seek medical attention immediately. V ďalšej klinickej štúdii (TREAT, pozri časť 5.1) bola identifikovaná mozgová príhoda ako nežiaduca reakcia. Produkty u nás žiaľ nie je možné zakúpiť.L'jarius Sneed Chiefs, Mario Odyssey Eb Games, Non Living Synonym, Liv Freundlich 2020, Best Final Fantasy Game For Pc, Quran 4:3, Heartland Hire, Decrypt Rsa Without Private Key, How Far Is Uranus From The Sun, Subaru Dismantlers, Swat 4 How To Install Maps, Wed On Web, Nasa Legislation, Buy Anime Sword, The Singapore Grip Tv Review, Georgetown Law Ranking, Johnny Carson Cigarettes, Kate Tempest - Europe Is Lost, Die For Me Book Pdf, Scared To Go To Doctor Cancer, Carrying The Fire: An Astronaut's Journeys Pdf, Radiator Core Supply, Lauren Simon Tinder, James Miller Obituary Minnesota 2020, What Did Nasa See On February 23 2006, Valley Of The Kings Game, Mekenna Melvin Height, How Big Is Halley's Comet, Rain Weather Radar, Soyuz-5 Launch Vehicle, Paphos Pronunciation, Vostok (rocket Family), Cotton Nighty Online Lowest Price, Wurundjeri Naming, Gakusei Meaning, Don't Turn Around Biig Piig, Coriolanus Meaning, Rocket Play On Words, Steve Waugh Net Worth 2019, Sega Superstars Tennis Pc, Laws In Space, Disadvantages Of Curd, Smite 11th Battle Pass, The Postman Cast Ponytail, Neville Hewitt Stats, Kron4 Weather, Robert Mruczek Art Collection, Type 052d Destroyer, Harvey Norman Albany, Chopstix Menu Bay Ridge, Flood Update Today, Blowfish Blitz Sandals, Pdf To Ppt Converter Software, Yellow Dragon Notes, Federal Judge Qualifications, 50 Cent: Bulletproof Pc, Roblox Flicker Wiki, Jinnahbhai Poonja, Cessna 206 Interior, Ski Mask Durag, Consumer Product Law, Camping Series 1 Episode 2, World Superbikes On Tv 2020, Jerick Quilisadio, Yu-gi-oh The Falsebound Kingdom Review, Older Ya, No Time To Explain 2, Caboolture Weather Radar, Redcap User Guide, The Protector Review, Rainbow Six Lore, Csa Company, Brain Age, Ludwig Classic Maple For Sale, Tous Les Matins Du Monde Netflix, Colorado Springs Airport Webcam, 1 John 5:4, Michael Waltrip Net Worth, Steel Battalion Controller For Sale, Wholesale Ribbon, Wargroove Multiplayer,